Najczęściej zadawane pytania dot. działalności gospodarczej

ODPOWEDZI NA NAJCZĘŚIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE LUB PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Pytanie 1: Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam zatrudnić na ¼ etatu osobę, która w innym zakładzie pracy pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy za tego pracownika muszę opłacać składki?

Odpowiedź: Tak. Osoby wykonujące pracę na podstawie kilku umów o pracę podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom z każdej umowy o pracę. Nie ma znaczenia okres, na jaki umowa została zawarta, ani wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy.

Pytanie 2: Nie prowadzę działalności od 2 lat, ale jej oficjalnie nie wyrejestrowałem. Czy mogę zgłosić likwidację z data wsteczną?

Odpowiedź Tak. Jednak pod warunkiem, że w tamtym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia ubezpieczeniowe ( zatrudnianie pracowników, opłacanie składek, korzystanie ze świadczeń chorobowych i zdrowotnych) oraz podatkowe ( wystawianie faktur, naliczanie i opłacanie podatku). Wyrejestrowanie działalności wstecz powoduje wygaśnięcie ubezpieczeń ze wskazaną datą do tyłu np. od 01.04.2010r.

Pytanie 3: Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, czy mogę prowadzić działalność gospodarczą i jakie składki wówczas musiałabym opłacać?

Odpowiedź: Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może prowadzić działalność gospodarczą. Z tytułu działalności jest zobowiązana opłacać składki, na zasadach analogicznych jak każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP. W momencie, kiedy w trakcie urlopu wychowawczego rozpoczyna prowadzenie działalności wygasa jej ten tytuł do ubezpieczeń, a budżet państwa przestaje finansować składki ubezpieczeniowe.

Pytanie 4: Na czym polega ulga na start ?

Odpowiedź: Przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości.

Dzięki nowej uldze „ULDZE NA START” przedsiębiorca nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Ważne!
W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu tzn. opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Pytanie 5: Kto może skorzystać z „ulgi na start”?

Odpowiedź: Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych);

 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;

 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego
  w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie
  i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności;

 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Pytanie 6: Jak obliczać okres 6 miesięcy „ulgi na start” ?

Odpowiedź: Ulga na start może trwać maksymalnie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpocznie się w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi.

Przykład

Przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą od 7.05.2019 r. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30.11.2019 r.

Pytanie 7: Czy zawieszenie działalności firmy przerywa okres 6 miesięcznej „ ulgi na start”?

Odpowiedź: Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

Pytanie 8: Jakie składni ZUS należy opłacać po upływie ”ulgi na start”?

Odpowiedź: Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start”,  przedsiębiorca może korzystać z innej ulgi i opłacać tzw. „preferencyjny ZUS”. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe może opłacać składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorcy mogą opłacać, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych;

 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Pytanie 9: Co to jest „Mały ZUS” i kto może z niego skorzystać?

Odpowiedź: Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

Aby skorzystać w danym roku z „małej działalności gospodarczej”:

 • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

 • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku 

Ważne!

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona tylko przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy. Należy ustalić go samodzielnie tzn. podzielić trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 63.000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. 365 dni)
i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Pytanie 10. Kto nie może skorzystać z „ małego ZUS?

Odpowiedź: Nie można skorzystać z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

 • działalność gospodarczą była prowadzona krócej niż 60 dni,

 • przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

 • przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej)

 • przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

 • przedsiębiorca wykonuje pracę dla byłego bądź obecnego pracodawcy (to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.)

Pytanie 11: Jak długo można korzystać z „małej działalności gospodarczej”?

Odpowiedź: Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.